Alcúdia, 23 de març de 2022.Sa batlessa d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha visitat ses noves oficines d’Aigües Canalisades d’Alcúdia (ACASA) per conèixer detalladament es projecte de telelectura que ha finalisat sa seva primera fase amb s’instal·lació de 5.456 comptadors intel·ligents, sa qual cosa suposa es 60% des total des parc de comptadors des municipi.


ACASA, que des de sa seva incorporació a FACSA, realisa una messió ferma per sa digitalisació des servici de proveïment, ha explicat a sa batlessa aquest i altres projectes ja desplegats des Pla de Millora de sa Xarxa d’aigua potable que han permès consolidar un augment de 15 punts en es Rendiment Tècnic Hidràulic de sa xarxa de proveïment, sa qual cosa se tradueix en un estalvi de més 600.000 m3 anuals, equivalent an es consum mitjà de més de 3.500 vivendes en un any.

Cal destacar que, es projecte de telelectura – pes qual s’utilisa tecnologia Narrow Band IoT (NBIoT) – suposa una passa avanci per convertir Alcúdia en una Smart City ja que permet sa lectura en remot des comptadors tant per s’empresa com per s’usuari. Amb aquest sistema, ademés, es ciutadans i ciutadanes de sa localitat podran estudiar es seus patrons de consum en disposar d’informació en temps real, així com configurar alertes personalisades davant s’existència d’una possible fugida o un consum molt elevat, evitant sa pèrdua d’aigua i es costs per consums excessius.

Per una altra part, aquesta tecnologia – que ajuda s’implicació de sa societat i a sa conscienciació sobre s’ús de s’aigua- també ofereix importants avantatges a sa gestió des servici com sa reducció d’estimacions i errors en lectures i s’elaboració de balanços hidràulics per optimisar sa reducció de fugides i millorar es rendiment.

En aquest sentit sa batlessa ha indicat que “sa companyia està realisant un gran treball amb referència a sa reducció de fugides, fa dos anys controlàvem es 40% des total aigua des municipi, ara ACASA ja controla es 60% i té s’objectiu d’arribar an es 80%. Estic molt satisfeta amb aquests resultats i amb sos avanços que s’estan implementant”.

FACSA, companyia de sa qual forma part ACASA des de 2020, durant es seus més de 145 anys d’història, ha posat messions per sa tecnologia i sa digitalisació com a pilars fonamentals per millorar es servici. Ara, fruit d’aquesta messió conjumina davall sa marca Waternology by FACSA diferents solucions digitals per sa gestió intel·ligent des cicle integral de s’aigua, totes elles dissenyades davall criteris de ciberseguretat, transparència, innovació i sostenibilitat.