Alcúdia, 10 de marzo de 2020.ACASA –l’empresa encarregada de gestionar el Servei Municipal d’Aigües del terme municipal d’Alcúdia i les urbanitzacions de Crestaix, S’ubach i Son Toni de Sa Pobla- procedeix a la neteja i desinfecció dels dipòsits de proveïment d’aigua amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aigua en el municipi i optimitzar les instal·lacions hidràuliques.

L’actuació inclou els 11 dipòsits de la xarxa municipal d’aigua potable d’Alcúdia, més els dos dipòsits situats a les urbanitzacions de Sa Pobla, que van des dels 10.000 metres cúbics de capacitat del dipòsit general fins als 200 metres cúbics de dipòsits, a la urbanització de Bonaire.

Aquests treballs, que es porten a terme sense necessitat d’interrompre el subministrament en la major part de la zona proveïda i intentant coincidir en èpoques de menor consum, formen part del Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d’Aigües que es realitza habitualment en dipòsits de subministrament d’aigua potable, en compliment del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, del Reial decret 865/2003 de 4 de juliol, que fixa els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, així com del Decret 53/12 sobre vigilància de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

L’execució de les tasques de neteja i desinfecció es duen a terme en tres fases: en primer lloc, es buida l’interior intentat aprofitar el màxim d’aigua en la xarxa de distribució i es netegen totes les superfícies del fons i parets. A continuació, es revisen i reparen, si és necessari, les esquerdes, vàlvules, escales d’accés, arquetes, conduccions i altres elements del dipòsit, aprofitant que aquest es troba buit. Seguidament, segons dictamina la reglamentació vigent, es desinfecten les parets i el sòl, mitjançant la tècnica d’hipercloració.

Aquestes actuacions de neteja i manteniment de les infraestructures ACASA reitera el seu compromís amb la millora contínua per a aconseguir el benestar de la ciutadania d’Alcúdia i Sa Pobla. L’empresa preveu finalitzar els treballs a la fi de març, després de gairebé un mes d’actuacions programades i coordinades per a garantir sempre el subministrament i minimitzar les molèsties per corts i variacions de pressió o cabal a totes les zones del municipi.