ACASA, sa companyia responsable des Servici Municipal d’Aigües d’Alcúdia ha finalisat amb èxit es treballs de renovació i millora de sa xarxa de proveïment d’aigua potable de diversos carrers des Port de sa localitat. Uns treballs englobats en es Pla de Millora que sa companyia va iniciar en 2020, moment en què se varen renovar 350 metres de canalisació d’una des principals carrers de sa zona.
Es treballs realisats enguany se varen iniciar pes febrer, responguent an es projectes definits per s’Ajuntament d’Alcúdia que comprenien es embellecimientosemipeatonalización i ampliació de sa xarxa d’aigües pluvials en s’inici de sa carretera d’Artà i es carrer Hostalería i sa reparació de voreres i asfaltat de carrers de Cas Vicari.
Per això, ACASA va avaluar s’estat de sa xarxa de proveïment situada en s’àmbit d’actuació d’aquests projectes i, després de definir quins eren es trams més crítics, se varen coordinar es treballs amb s’Ajuntament per conseguir que en una única demolició des trespol se realisaran tant es treballs de reordenació urbanística projectats pes consistori com sa renovació de s’infraestructura hidràulica per part de ACASA. D’aquesta manera sa companyia va conseguir interferir lo mínim possible a s’execució de ses obres realisades per s’Ajuntament.
Sa renovació de sa xarxa -pressupostada en 60.000 �- ha conclòs amb 600 metres de canonada renovats en les callis carretera d’Artà, Hostaleria, Torrent, Illes Balears, Metge Reynés, 24 de febrer, Tenerife, Ciutadella, Tabarca i Sant Pere.